Minigruppe

Minigruppen er for børn i udsatte positioner med særlige behov og udfordringer, der ikke profiterer af de almene fællesskaber og derfor har brug for et særligt tilbud i kortere eller længere tid. Her under kan du læse om minigruppe Spirerne, som gruppen hedder i vores institutionen og om minigrupperne i Vejle Kommune.

Minigruppen Spirerne - Søndermarkens Børnehus i Give

 • Om spirerne

  Minigruppen Spirerne er en af Vejle Kommunes 5 minigrupper beliggende i Søndermarkens Børnehus i Give.

  Gruppen er normeret til 8 børn, og der er 3 uddannede pædagoger ansat.

  Gruppens åbningstider ligger typisk i tidsrummet 7.00-16.00 (dog kl. 15.00 om fredagen). Hvis der er behov for pasning uden for dette tidsrum, foregår dette i børnehavens almentilbud blandt de andre børn og voksne.

  Gruppens åbningstider er fleksible og kan flyttes ved et generelt behov for gruppens trivsel.

 • Målgruppe

  Minigruppen er for børn i udsatte positioner med særlige behov og udfordringer, der ikke profiterer af de almene fællesskaber og derfor har brug for et særligt tilbud i kortere eller længere tid.

  Alle børn visiteres til Minigruppen via kommunens visitationsudvalg, og det er den enkelte institutionsleder, der ansvarlig for at henvisning hertil. Alle institutioner samt forældre har forud for visiteringen modtaget råd og vejledning fra TCBU.

  Børn indskrevet i Minigruppen kommer fortrinsvis fra dagplejen eller fra en anden daginstitution i kommunen. De fleste af disse børn har tidligere modtaget støtte i almentilbudet, men dette har ikke været tilstrækkeligt for at, fremme barnets optimale trivsel og udvikling samt i forhold til at inkludere barnet i meningsfulde fællesskaber. Mange af disse børn oplever på grund af de rolige og strukturerede rammer og øgede ressourcer til guidning og vejledning for første gang at være en betydningsfuld deltager af et fællesskab, når de kommer til Minigruppen.

 • De fysiske rammer

  Minigruppen er fysisk placeret i den ene ende af Søndermarkens Børnehus. Gruppen har egen indgang, garderobe og toilet. Dette er med til at formindske uro for de børn, der er særlige sensible og/eller forstyrres af larm og andre sansestimuli.

  Gruppens indretning er samtidig bestående af små rum, der giver mulighed for at kunne indgå og fordybe sig i små differentierede fællesskaber. Gruppen har bl.a. et tumle/motorikrum med ribbe, hængekøje og mulighed for andre sansemotoriske udfordringer. Der findes endvidere adskillelige mobile borde, der kan flyttes, hvis der yderligere er behov for afskærmning og opdeling af gruppen fx i samlings- og spisesituationer.

  Udgangspunktet for gruppens indretning samt valg af inventar er generelt taget i forsøg på at formindske larm og sansestimuli, da mange af gruppens børn nemt overstimuleres/stresses af dette.

  Gruppens børn anvender børnehavens legeplads sammen med de øvrige børn i institutionen. Dette giver i høj grad mulighed for skabe relationer og danne fællesskaber med børn fra almenområdet, og dermed også være inkluderet i almene fællesskaber.

 • Personalet

  Personalet er alle uddannede pædagoger, der gennem mange års erfaring med arbejdet med børn i udsatte positioner, har stor viden om specifik specialpædagogik og inkluderende praksis.

  At der er flere ansatte i gruppen medfører daglig pædagogisk sparring og et højere fagligt niveau for den anvendte pædagogik. Hvert barn tildeles en primærpædagog, der tager sig af den primære forældrekontakt, kontakten til tværfaglige samarbejdspartnere, afholder møder mm.

  Alle tre pædagoger varetager den daglige kontakt til alle børn. Dette bevirker, at der stort set altid er velkendt og trygt personale til stede i hele barnets hverdag i institutionen på trods af sygdom, ferie og fravær i det hele taget. Personalet i Minigruppen modtager løbende supervision fra TCBU's psykologer og deltager i relevante kurser.

  Al personale kender og kan anvende Tegn-til-tale, hvilket ofte anvendes i kommunikation med de børn, der har sproglige vanskeligheder og udfordringer.

   

 • Forældresamarbejde

  Personalet i Minigruppen har et tæt dagligt samarbejde med det enkelte barns forældre.

  Der opfordres til, at forældrene, så vidt det er muligt, afhenter deres barn inden for Minigruppens åbningstider. Ved afhentning er der som oftest mulighed for en kort samtale om, hvordan barnets dag har været – fx udfordringer og fremgang. Dette fremmer samarbejdet med forældrene, fastholder fokus i forhold til aftalt pædagogik og skaber sammenhæng for barnet i hverdagen. Barnet tildeles som tidligere nævnt en primærpædagog, der varetager møder, kontakten til samarbejdspartnere samt det mere specifikke forældresamarbejde.

  Personalet afholder ud over et halvårlig statusmøde, også møder med forældrene i det omfang, det er nødvendigt. Her guides forældrene tæt i kontakten til deres barn, og der aftales fælles fokus i forhold til barnet. Disse møder fremmer forebyggende indsats over for det enkelte barn og den enkelte familie.

  Forældrene i Minigruppen deltager på lige fod med de andre forældre i institutionen i forældrearrangementer.

 • Tværfagligt samarbejde

  Personalet i Minigruppen samarbejder løbende med relevante samarbejdspartnere i Kommunen. Typiske samarbejdspartnere vil være psykolog, logo-pæd., børnefysioterapeut, sundhedsplejerske, familieplejekonsulent og familierådgiver.

  To gange årligt inviterer primærpædagogen til et statusmøde, hvor alle relevante samarbejdspartnere og forældre deltager. Her opsummeres status på barnets trivsel og udvikling i både institutionen og hjemmet (plejefamilie), og der aftales handleplan og relevant pædagogik for det kommende halve år. Relevansen for barnets fortsatte placering i Minigruppen, eller hvorvidt barnet i højere grad profiterer af almentilbuddet, drøftes ved alle statusmøder.

 • Pædagogik

  Pædagogikken i Minigruppen tager i høj grad udgangspunkt i individuelle handleplaner for de enkelte børn med særlig fokus på inkluderende læringsmiljøer. Det er dog generelt kendetegnet for alle indskrevne børn, at de i høj grad har brug for struktur og genkendelighed. Derfor tager pædagogikken i dagligdagen afsæt i fast struktur, der kun ændres, hvis børnene er grundigt forberedt på dette. Alle børn har bl.a. en piktogramtavle, hvor de visuelt kan følge med i dagens program. Larm, uro og andre sansestimuli formindskes så vidt muligt, så der er ro til udvikling for det enkelte barn, samt mulighed for fordybelse i små differentierede fællesskaber.

  Minigruppens fysiske placering i en almen daginstitution giver i høj grad mulighed for inklusion blandt velfungerende jævnaldrende børn i almenområdet.

  Alle Minigruppens børn deltager som udgangspunkt i institutionens fællesarrangementer, hvilket fremmer fællesskabsfølelsen og giver mulighed for at danne venskaber/relationer med de øvrige børn. Personalet tager særligt hensyn til det enkelte barns individuelle behov i forhold at indgå i betydningsfulde fællesskaber med andre. Flere af disse børn har aldrig eller i ringe grad været inkluderet i fællesskaber, og det kræver derfor i høj grad voksenstøtte til at fællesskaber åbner sig mod individet, men også støtte til den enkelte til at åbne sig mod fællesskaber.

  At fremme børns deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsmiljøer kræver bl.a. voksendeltagelse til at bringe nye forslag til, at sætte ord på følelser og handlinger, oversætte, forstærke gode hensigter og opsamle børns spor.

  Alle børn fra minigruppen deltager ikke nødvendigvis i de samme aktiviteter. For de børn, der profiterer af at begå sig i større sammenhænge, er der særlig mulighed for at deltage i de resterende gruppers aktiviteter. Andre har typisk mere brug for besøg i minigruppens egne lokaler af enkelte børn fra almendelen.