Den gode overgang - fra Søndermarkens Børnehus til Firkøverskolen

Her kan du læse mere om den gode overgang fra Søndermarkens Børnehus og Børnegården Søndervang til Firkløverskolen i Give.

Fra børnehave til skole

 • Forord

  Denne fold ud er tænkt som et ”styreredskab” for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skolen i arbejdet med ”Den gode overgang” fra daginstitution til SFO og skolen.

  Udarbejdelsen og hermed indholdet af folderen er på baggrund af Vejle Kommunes overordnede indsats om ”Den gode overgang – fra børnehave til skole” fra 2015/16, samt mange års tidligere erfaring med dette arbejde i Firkløverskolens og tilhørende daginstitutioners regi.

 • Målsætning

  • At gøre overgangen mellem børnehaverne, SFO og skolen så hensigtsmæssig og god som muligt for barnet og forældrene.
  • At medvirke til at skabe tryghed for barn og forældre ved denne overgang.
  • At øge åbenheden og gennemskueligheden for personale og forældre.
  • At øge og styrke samarbejdet mellem børnehaverne, SFO og skolen.
 • Metoder

  Fastlagte aftaler for hele året med datoer for forældremøder.

  Fastlagte møder for besøg fra børnehaven i SFO/skole, så børnene får kendskab til SFO og skole i praksis inden start. Samtidig oplever børnehavens personale, hvordan der arbejdes i SFO/skolen.

  Fastlagte besøg fra SFO-personale samt børnehaveklasse-personale i børnehaverne. Dette giver mulighed for at se børnehavepersonalets arbejde i praksis med børnene med det formål at bygge bedst muligt bro i overgangen mellem de 2 verdener (”spejlpraksis”).
  Dette giver også SFOens/skolens personale mulighed for at opleve børnene og deres hverdag som den er i børnehaven, inden børnene begynder hos dem, samtidig med at børnene kan lære SFOens/skolens personale lidt at kende.

  Der vil i overgangen blive arbejdet med ”Fælles læringsspor” – ved at der arbejdes med det samme tema først i børnehaven, - derefter i førskolen og sidenhen i børnehaveklassen.
  Temaet, der skal arbejdes med, kommer fra Spotlight og er derfor ens for hele Vejle Kommune. Det giver tryghed for barnet i overgangen at møde og arbejde med noget kendt.

  Udover de fastlagte møder, samtaler og besøg er der mulighed for i praksis at indgå yderligere samarbejdsaftaler i løbet af overgangsperioden.

  Denne fold ud er opbygget kronologisk i forhold til aktiviteter og møder.

 • Planlægningsmøde "Den gode overgang"

  Hvornår:
  Tirsdag d. 28. September 2021 Kl. 17:00 - 19:00

  Hvor:
  Firkløverskolen Ikær, Torvegade 75, 7323 Give

  Deltagere:
  Relevant personale i forhold til den gode over gang.
  Afdelingsleder Skole, Ledende pædagog,
  børnehaveleder. (Rikke og Christian planlægger)

  Formål:
  At planlægge fælles for overgangsperioden.

  Overlevering af børn med særlige behov

  Hvornår:
  Torsdag 28. oktober 2021

  Hvor:
  Kl. 8.30-09.30 Børnegården Søndervang
  Kl. 9.45-11.15 Søndermarkens Børnehus

  Deltagere:
  Relevant personale i forhold til det enkelte barn, børnehaveledere, ledende pædagog og afdelingsledere på Ikær.
  Efter aftale kan forældrene deltage.

  Formål:
  Et indblik i og drøftelse af, hvordan barnet bedst kan støttes i overgangen mellem børnehave og skole. En drøftelse af, om der skal tages specielle hensyn.

  Indhold:
  Det vigtigste omkring barnet formidles.

 • Forældremøde

  Hvornår:
  Torsdag 11. november 2021 kl. 18.30 - 21.00

  Hvor:
  Firkløverskolen Give, Torvegade 75, 7323 Give

  Arrangør:
  Firkløverskolen Give.

  Der udsendes en indbydelse til deltagergruppen.
  Der udarbejdes opslag til børnehaverne.

  Deltagere:
  Forældre, primære pædagoger på skolegrupper fra børnehaverne, institutionslederne, børnehaveklasselederne, skolepædagoger, ledende pædagog i SFO, afdelingsledere, skolelederen og en repræsentant fra skolebestyrelsen.

  Formål:
  At informere om skolen.
  At informere om børnehavernes arbejde frem mod førskolen.
  At høre om skolens afdelinger.

  Indhold:
  Velkomst.
  Information om Firkløverskolen Give.

  Workshop:

  • Børnehaverne informerer forældrene om, hvordan de målretter deres indsats mod førskole/skolestart
  • Afdelingslederne fortæller om skolens afdelinger
  • Børnehaveklasselederne og skolepædagogerne fortæller om det at gå i 0. kl.
  • Før-skolen fortæller om perioden inden 0.kl.

   Ca. 20 minutter hvert sted
 • Tilbud om forældresamtale

  Hvornår:
  September 2021 - januar 2022

  Hvor:
  Børnehaverne

  Arrangør:
  Børnehaverne

  Deltagere:
  Forældre og børnehavepædagoger

  Formål:
  At give forældre og børnehave mulighed for at tale sammen, hvis der skulle være behov for
  dette.

  Indhold:
  Tale om specifikke udfordringer, som har betydning for skolestarten.

 • Indskrivning til skolen

  Hvornår:
  November/december 2021

  Hvor:
  Vejle Kommunes hjemmeside. Indskrivningen sendes elektronisk til skolen.

  Arrangør:
  Vejle Kommune (Firkløverskolen Give)

  Deltagere:
  Forældrene

  Formål:
  At få børnene indskrevet til børnehaveklassen.

  Indhold:
  Vejle Kommunes indskrivningspapir
  www.vejle.dk - derefter selvbetjening.

 • Midtvejsevaluering (Lederne)

  Hvornår:
  Fredag 03. december 2021 kl. 8.30 - 10.00

  Hvor:
  Søndermarkens børnehus

  Arrangør:
  Britta udsender en dagsorden.

  Deltagere:
  Børnehaveledere, ledende pædagog samt afdelingslederne fra skolen, afdelingsleder SFO.

  Formål:
  En generel evaluering af perioden juli - december 2020.
  Evaluering af forældremødet den 14. november.
  Opsamling på samarbejdet med Vejle Kommune.

 • Forældresamtaler i Børnehaven

  Hvornår:
  Februar 2022

  Hvor:
  Børnehaven

  Arrangør:
  Børnehaven

  Deltagere:
  Forældrene og børnehavepædagoger.

  Indhold:
  En samtale om barnets udvikling.
  Overleveringspapirerne bliver underskrevet.
  Udgangspunkt i overleveringsskemaer.

 • Pædagogerne i børnehaverne på besøg i børnehaveklasserne

  Hvornår:
  Uge 46 (15. nov. 2021 – 19. nov. 2021)
  - en dag i denne uge - kl. 9.30-11.30

  Hvor:
  Børnehaveklasserne (skolen)

  Arrangør:
  Pædagogerne i børnehaverne.

  Deltagere:
  Børnehaveklassepersonalet samt personalet i den konkrete børnehave.

  Indhold:
  Se børnehaveklassen
  Se/opleve hverdagen for børnene i skolen.

 • Førskole-personale på besøg i børnehaverne

  Hvornår:
  Tirsdag 8. februar 2022 - Søndermarkens Børnehus
  Onsdag 9. februar 2022 - Børnegården.
  Mødet er fra kl. 9.00-12.00

  Hvor:
  Børnehaverne

  Arrangør:
  Børnehaverne

  Deltagere:
  SFO-pædagoger, der skal modtage og varetage opgaven omkring de kommende børn og personale fra børnehaverne.

  Indhold:
  Se børnehaverne.
  Samling med velkomst og præsentation.
  Tale med voksne og børn.

 • Børnehaven besøge Førskole

  Hvornår:
  Tirsdag 22. februar 2022- Søndermarkend Børnehus

  Hvor:
  SFO

  Arrangør:
  Førskole og børnehaverne

  Deltagere:
  Førskolegruppebørnene, personale fra børne- haven og personale fra SFO.

  Indhold:
  Samling med præsentation og velkomst
  Lege med de andre børn

 • Personalet i børnehaveklasserne på besøg i børnehaverne

  Hvornår:
  Uge 11 (14. marts 2022 – 18. marts 2022)
  - en dag i denne uge - kl. 8.30-11.30

  Hvor:
  Børnehaverne

  Arrangør:
  Personalet i børnehaveklasserne

  Deltagere:
  Børnehaveklassepersonalet samt personalet i
  den konkrete børnehave

  Indhold:
  Se børnehaven
  Se/opleve hverdagen for børnene i børnehaven.

 • Overleveringsmøde

  Hvornår:
  Tirsdag 22. februar 2022 kl. 14.30-17.00 - Søndermarkens Børnehus.
  Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 15.00-17.00 Børnegården Søndervang

  Hvor/arrangør:
  Børnehaverne

  Deltagere:
  Førskole-personale, børnehaveklasseleder, afdelingsleder på Ikær, ledende pædagog, og børnehavernes pædagoger

  Formål:
  Brobygning mellem børnehaverne og skolen.
  Indblik i, hvordan børnene trives og støttes bedst, hvis der skal tages specielle hensyn

  Indhold:
  Overleveringspapirerne med billede af barnet
  Det vigtigste omkring børnene formidles.

 • Personalemøde førskolen

  Hvornår:
  Torsdag d. 24. februar 2022

  Hvor:
  Give SFO

  Arrangør:
  Daglig leder af Førskolen

  Deltagere:
  Personale fra SFO og Børnehaverne der skal arbejde i førskolen.

  Indhold:
  Planlægning af førskoleperioden

 • Forældremøde i førskolen

  Hvornår:
  Tirsdag 1. marts 2022 kl. 19.00-20.30

  Hvor:
  SFO

  Arrangør:
  SFO

  Deltagere:
  Forældrene, SFO-personale, SFO-afdelingsleder, børnehaveklasseledere og
  ledende pædagog, samt personale fra børnehaven der følger med børnene.

  Formål:
  At informere om førskolens arbejde med skoleparathed

  Indhold:
  Forældrene får information om SFO
  Rundvisning i SFO

 • Børnehaverne på besøg hos hinanden

  Hvornår:
  Torsdag 3. marts 2022 - Børnegården Søndervang besøger Søndermarkens Børnehus

  Torsdag 10. marts 2022 - Søndermarkens Børnehus besøger Børnegården Søndervang.
  Fra kl. 9.30-12.00

  Hvor:
  Søndermarkens Børnehus og Børnegården Søndervang

  Arrangør:
  Voksne i ældstegruppen/skolebørnsgruppen

  Deltagere:
  Børn og voksne fra ældste gruppen/skolebørns gruppen

  Formål:
  Få kendskab til hinanden for derigennem at give mulighed for større tryghed

  Indhold:
  Se hinandens børnehaver. Samling og leg.

 • Førskole

  Hvornår:
  Fredag d. 1. april 2022

  Hvor:
  SFO

  Arrangør:
  SFO

  Deltagere:
  Pædagoger, samt pædagogmedhjælpere i SFO

  Indhold:
  Der arbejdes videre med de mål, der er for bar- net fra børnehaven. Herudover arbejdes der med at gøre børnene skoleparate. Der vil være en del samarbejde med skolen.

 • Evaluering af Den gode overgang (personale)

  Hvornår:
  Onsdag 4. maj 2022 kl. 17-19

  Hvor:
  Børnegården Søndervang

  Arrangør:
  Børnegården Søndervang, børnehaveleder udsender dagsorden

  Deltagere:
  Pædagoger, der har afleveret børn, kommende
  pædagoger, bh.kl. ledere, skolepædagoger/SFO,
  børnehaveledere, ledende pædagog, forældre-
  repræsentanter samt afdelingslederen på Ikær

  Indhold:
  Evaluering og udvikling af folderen ”Den gode
  overgang mellem børnehaverne og skolen”
  Pædagogisk tema

 • Førskolen besøger børnehaverne

  Hvornår:
  Tirsdag 3. maj 2022
  Kl. 9.30-12.00

  Hvor:
  Børnehaverne

  Arrangør:
  Førskolepersonale

  Deltagere:
  Førskolebørn og førskolepersonale

  Indhold:
  Sammen med førskolepersonalet deres
  tidligere børnehave.
  Madpakker skal medbringes.

 • Den gode overgang mellem førskole og børnehaveklasse

  Hvornår:
  Onsdag 8. juni 2022 kl. 9.45-12.30

  Hvor:
  På skolen

  Arrangør:
  Før-skole i samarbejde med børnehaveklasselederen

  Deltagere:
  Kommende børnehaveklasseelever, børnehaveklasseleder og kommende skolepædagoger.

  Indhold:
  Børnene får en oplevelse af, hvordan en skole- dag kan være og møder de kommende børnehaveklasseledere

  OBS:
  Nuværende børnehaveklasse går i SFO1

 • Evaluering af Den gode overgang (lederne)

  Hvornår:
  Fredag d.3. juni 2022 kl. 8.30 - 10.30
  Revidering af folder kl. 10:30 - 11:30

  Hvor:
  Søndermarkens Børnehus

  Arrangør:
  Søndermarkens Børnehus

  Deltagere:
  Børnehaveledere, ledende pædagog samt afdelingslederne fra skolen.

  Indhold:
  Med udgangspunkt i medarbejderevalueringen
  justeres folderen ”Den gode overgang mellem
  børnehaverne og skolen” for 2016-2017.

 • 1. skoledag

  Hvornår:
  Mandag 8. august 2022

  Hvor:
  Skolen

  Arrangør:
  Børnehaveklasseledere og skolepædagoger

  Deltagere:
  Børn, forældre, børnehaveklasseledere og
  skolepædagoger

  Indhold:
  Børnene er i klassen og får deres pladser. Der synges, deles bøger og skemaer ud, løses op-
  gaver, snakkes, spises og leges.

 • Den gode overgang- fra børnehave til skole

  Nedenstående er uddrag fra folderen ”Den gode overgang - fra børnehave til skole” fra Vejle Kommune, hvor der peges på otte områder, der særligt skal være fokus på i arbejdet med overgange.

  1. Relationer.
  Barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn og voksne samt indgå i og være medskaber af lege.

  2. Robusthed og mod.
  Barnets evne til at møde og håndtere nye udfordringer.

  3. Sociale spilleregler.
  Barnets evne til at forstå og anerkende sociale spilleregler, herunder f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter.

  4. Forandringsparathed.
  Barnets evne til at aflæse kontekster og vide, hvad der forventes; at der f.eks. forventes for skellige ting af en, når man er i en skoletime, eller i SFO ens forskellige aktiviteter.

  5. Selvkontrol og fokus.
  Barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejdshukommelse og holde fokus på en opgave.

  6. Udtrykke følelser.
  Barnets evne til at udtrykke følelser og
  evt. behov for hjælp, herunder deltage i samtaler om af savn, ønsker og forventninger i forbindelse med overgangen.

  7. Sprog.
  Barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder evne til at aflæse og bruge kropssprog. samt interesse for tegn og symboler.

  8. Selvhjulpenhed.
  Barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende færdigheder f.eks. gå på toilettet selv, tage sit tøj af og på, holde orden i sine ting m.v.

  Her kan du læse mere om den gode overgang

 • Adresser og kontaktpersoner

  Børnegården Søndervang
  Grønborgvej 15
  7323 Give

  7681 9920
  www.bornegaarden.vejle.dk

  Leder: Helle Ladefoged Jensen
  hlaje@vejle.dk

  Søndermarkens Børnehus
  Teglværksvej 15
  7323 Give

  7681 8810
  www.sondermarken.vejle.dk

  Leder: Britta Troelsen
  britr@vejle.dk

  Firkløverskolen Give
  Torvegade 75
  7323 Give

  7681 3600
  www.firkloeverskolengive.dk

  Afdelingsleder skole: Birgitte Dahl Skou
  bdask@vejle.dk
  21 17 47 80

  Ledende pædagog: Christian Lyager
  chlly@vejle.dk
  2447 6093